Make your own free website on Tripod.com

บทที่  9  ของไหล

(1.)ถ้าระดับน้ำในตู้ปลารูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แรงทั้งหมดที่น้ำกระทำต่อด้านข้างของตู้

ปลาจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า
1. 2                      2. 4                      3. 6                      4. 8

(2.)เนื่องจากฝนตกทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นจาก 8 เมตร เป็น 10 เมตร แรงดันที่น้ำกระ

ทำต่อเขื่อนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซนต์  ถ้าความกว้างของเขื่อนคงตัว
1. 25 %                2. 34 %                3. 56 %                4. 64 %

(3.)ลังรูปลูกบาศก์มีฝาปิด วางอยู่บนพื้น แต่ละด้านยาว 0.5 เมตร หนัก 200 นิวตัน วันหนึ่งฝนตก

น้ำท่วมระดับน้ำจะต้องขึ้นสูงจากพื้นเท่าใด ลังจึงเริ่มลอย (ให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
1. 0.01 m             2. 0.04 m             3. 0.08 m             4. 0.25 m

(4.)เปิดน้ำจากก็อกให้ไหลลงในบีกเกอร์ความจุ 1 ลิตร จนเต็มภายในเวลา 10 วินาที ถ้าน้ำไหล

ออกจากก็อกเป็นลำด้วยอัตราเร็ว 0.5 เมตร/วินาที จงหารัศมีของปลายก็อก
1. 0.4 cm             2. 0.6 cm              3. 0.8 cm              4. 1.3 cm

(5.)ก้อนวัสดุซึ่งภายในกลวง ชั่งในอากาศหนัก 0.98 N ชั่งในน้ำหนัก 0.49 N ปริมาตรของโพรง

เป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร กำหนดว่าเนื้อวัสดุมีความหนาแน่น 4,000 Kg/m
1. 25                    2. 50                    3. 75                    4. 100