Make your own free website on Tripod.com

บทที่  12  เสียง

 

(1.)วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิด เมื่อเล่นพร้อมกันแต่เราสามารถแยกได้ว่าเสียง

ใดเป็นเสียงไวโอลีน เสียงใดเป็นเสียงขลุ่ย และเสียงใดเป็นเสียงเปียโน เนื่องจากเสียงดนตรีแต่ละ

ชนิดมีลักษณะเฉพาะตามข้อที่แตกต่างกัน

1.ระดับเสียง                                 2.ระดับความเข้มเสียง
3.ความถี่เสียง                              4.คุณภาพเสียง

(2.)นักดนตรีคนหนึ่งเล่นไวโอลีน ความถี่ 507 เฮิรตซ์ และนักดนตรีอีกคนหนึ่งเล่นกีตาร์ ความถี่

512 เฮิรตซ์ ถ้าทั้งสองคนเล่นพร้อมกันจะเกิดปรากฏการณ์บีตส์ที่มีความถี่เท่าใด
 1. 2.5 Hz            2. 5.0 Hz              3. 10 Hz               4. 509.5 Hz

(3.)ในการปรับเทียบเสียงของเปียโนระดับเสียง C โดยเทียบกับส้อมเสียงความถี่ 256.0 Hz ถ้าได

้ยินเสียงบีตส์ความถี่ 3.0 ครั้ง/วินาที ความถี่ที่เป็นไปได้ของเปียโนมีค่าเท่าใด
1. 256 Hz                               2. 254.5 หรือ 257.5 Hz
3. 253 หรือ 259 Hz                  4. 250 หรือ 262 Hz

(4.)หลอดกำทอนปลายเปิดทั้ง 2 ข้าง เมื่อเกิดกำทอนกับคลื่นเสียงที่มีความถี่ 350 เฮิรตซ์ ภาย

ในหลอดจะมีบัพกี่บัพ ถ้าหลอดยาว 1.5 เมตร และความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 350

เมตร/วินาที
 1. 1 บัพ                 2. 2 บัพ                  3. 3 บัพ                  4. 4 บัพ

(5.)จงเลือกหลอดกำทอนอันที่สั้นที่สุด เพื่อจะใช้กับคลื่นที่มีความถี่ 700 เฮิรตซ์ แล้วเกิดกำทอน

ได้ 3 ครั้ง กำหนดความเร็วเสียงเป็น 350 เมตร/วินาที
1.หลอดยาว 40 ซม.                        2.หลอดยาว 50 ซม.
3.หลอดยาว 60 ซม.                       4.หลอยาว 70 ซม.