Make your own free website on Tripod.com

บทที่   7  การเคลื่อนที่แบบหมุน

(1.)วัตถุมวล 0.1 กิโลกรัมและ 0.3 กิโลกรัม ติดอยู่กับปลายทั้งสองของโลหะเบายาว 1.00 เมตร

จงหาพลังงานจลน์ของการหมุน ถ้าแท่งโลหะหมุนรอบแกน AB 10 เรเดียน/วินาที
1. 3.75 J                        2. 5.63 J                        3. 7.50 J                        4. 15.0 J

(2.)นักขี่จักรยานถีบจักรยานทำให้จานหมุนหนึ่งรอบในเวลา 2 วินาที ถ้าจาน A, จาน B และล้อ

หลัง C มีรัศมี 10cm, 2.5 cm และ 35cm ตามลำดับ จักรยานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใด
1. 11 m/s                      2. 3.1 m/s                    3. 4. 4 m/s                   4. 6.3 m/s

(3.)สำหรับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่มีแอมพลิจูดเป็น A จงหาขนาดของการกระจัด

ณ ตำแหน่งที่อัตราเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราเร็วสูงสุด 
1. 1ส่วน4 A           2. 1ส่วน2 A           3. 3ส่วน4 A            4. รูด 3 ส่วน2 A

(4.)ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนแป้นหมุนรอบแกนดิ่ง ชายคนนี้และแป้นหมุนมีโมเมนต์ความเฉื่อย 8.0

กิโลกรัม-เมตรกำลังสอง มือแต่ละข้างถือดัมเบลไว้ข้างละอัน ดัมเบลแต่ละอันมีมวล 2 กิโลกรัม

เหยียดแขวนให้มวลดัมเบลอยู่ห่างแกนหมุน 1 เมตร แล้วหมุนแป้นจนกระทั่งมีอัตราเร็วเป็น 5

รอบ/นาที ต่อไปหดแขนให้ดัมเบลอยู่ห่างแกนหมุน 20.0 เซนติเมตร จงหาว่าแป้นหมุนจะหมุน

ด้วยอัตราเร็วกี่รอบ/นาที
1. 6.0 รอบ/นาที                          2. 6.2 รอบ/นาที
3. 6.6 รอบ/นาที                          4. 7.3 รอบ/นาที                                                                        

(5.)ถ้าล้อมีโมเมนต์ความเฉื่อย I ถูกยึดไว้ให้หมุนรอบแกนได้สะดวกโดยไม่มีแรงเสียดทาน มวล

m ผูกไว้ด้วยที่พันรอบเพลารัศมี r จะได้ความเร่งเชิงมุมของล้อเท่าใด
1. mgr ส่วน I                              2.mgr ส่วน (2I+mr กำลัง 2)          
3. mgr ส่วน 2I                           4. mgr ส่วน mr กำลัง 2