Make your own free website on Tripod.com

บทที่  6  โมเมนตัมและการดล

(1.)วัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็ว 4u ที่ตำแหน่งสูงสุด และขณะนั้นวัตถุได้แตกออก

เป็น 2 ส่วนที่มีมวลเท่ากัน ส่วนหนึ่งตกลงในแนวดิ่ง อัตราเร็วในแนวราบของส่วนที่สองเป็นเท่าใด
1. 2u           2. 4u           3. 6u           4. 8u

(2.)ชาย 2 คน มวล 50 และ 100 กิโลกรัม ยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบและลื่นผูกติดกันด้วยเชือกเบา

ยาว 9 เมตร เมื่อชายมวล 100 กิโลกรัม ดึงเชือกเข้าหาตัวเอง เขาจะเลื่อนไปชนกัน ณ. ตำแหน่งที่

ห่างจากตำแหน่งเดิมของเขาเป็นระยะเท่าใด
1. 0 เมตร      2. 3 เมตร      3. 4.5 เมตร   4. 6 เมตร

(3.)รถทดลองมวล 1.0 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2 เมตรต่อวินาที เข้าชนรถทดลองอีกคัน

หนึ่ง ซึ่งมีมวลเท่ากันและอยู่นิ่ง  หลังการชนรถทดลองทั้งสองเคลื่อนที่ติดกันไป จงหาค่าพลัง

งานความร้อนที่เกิดการชน
1. 0.25 J              2. 0.5 J                 3. 0.75 J              4. 1.0 J

(4.)นักกีฬาเตะลูกบอลมวล 200 กรัมอัดกำแพงแล้วลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร

ต่อวินาที ซึ่งเท่ากับอัตราเร็วเดิม ถ้าแรงที่กำแพงกระทำต่อลูกบอลเป็น 40 นิวตัน ลูกบอลกระทบ

กำแพงอยู่นานเท่าใด
1. 0.025 s            2. 0.05 s               3. 0.25 s               4. 0.5 s

(5.)ลูกปืนมวล 5 กรัม ถูกยิงด้วยความเร็ว 1,000 เมตร/วินาที เข้าไปฝังในแท่งไม้มวล 5 กิโลกรัม

ที่วางอยู่บนโต๊ะ ถ้าค่าของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างไม้กับโต๊ะโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ

0.25 แท่งไม้จะไถลไปได้ไกลเท่าใด
1. 0.20 เมตร           2. 0.25 เมตร           3. 0.50 เมตร           4. 1.25 เมตร