Make your own free website on Tripod.com

สูตรในการเคลื่อนที่เมื่อ          v = ความเร็วในการเคลื่อนที่
                S = กระจัด (ระยะทางการเดินทาง)
                T = เวลาในการเคลื่อนที่

เมื่อ          s = ระยะทางการเคลื่อนที่
                U =   ความเร็วต้น
                V = ความเร็วปลาย
                T = เวลาในการเคลื่อนที่