Make your own free website on Tripod.com
             ในการสมาชิกของเว็บเพจนี้ทางผู้จัดทำจะจัดส่งความรู้เนื้อหาแปลกใหม่ให้แก่ท่าน

ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกของเว็บเพจของเราดังนั้น  ในการส่งความรู้ถึงมือคุณเราจะจัดส่งไปในทาง

E-Mail ของท่านเองทางหากท่านขาดการติดต่อทางเว็บเพจของเราเราจะถือว่าท่านไม่มีการ

อัพเดจ เรางดการจัดส่งเนื้อหาความรู้ทันที

 

 

คำชี้แจง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ไม่ยอมรับ                                   ยอมรับ